Betingelser for brug & vilkår for Bådbasen.com

Nedenstående salgsbetingelser og vilkår finder anvendelse mellem kunden og Bådbasen.com ("Bådbasen" ejet og drevet af Seagate International ApS - CVR 33877366 ) i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne.


1. Aftale

1.1 Aftaler om salg af annoncer, varer og tjenesteydelser til kunden er først bindende for Bådbasen når kunden har modtaget en skriftlig ordrebekræftelse fra Bådbasen, eller når varen eller tjenesteydelsen er leveret til køber.


2. Pris

2.1 Prisen for et produkt og en service er den/de pris(er), der på tidspunktet for bestillingen er angivet på bådbasen.com. Der tages forbehold for trykfejl.

2.2 Alle priser er inklusiv moms.

2.3 Priser i fremmed valuta er baseret på den på datoen for tilbuddet gældende valuta i danske kroner.

2.4 Ud over den tilbudte eller aftalte pris er Bådbasen berettiget til at kræve betaling for:

2.4.1 Ekstraarbejde som følge af, at det grundmateriale, kunden har givet Bådbasen, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt.

2.4.2 Opbevaring, udlevering, håndtering og forsendelse af kundens digitale eller analoge materiale og værktøj efter levering har fundet sted.

2.4.3 Ekstraarbejde som følge af, at aftalen ikke kan gennemføres i en kontinuerlig produktion grundet kundens forhold.


3. Betaling

3.1 Betaling skal ske på den dato, der på ordrebekræftelse eller faktura angives som sidste rettidige betalingsdag.

3.2 Der påløber renter fra forfaldsdagen i henhold til den til enhver tid gældende rentelov.

3.3 Betaling kan ske på følgende måder:

3.3.1 Betaling med betalingskort.

3.3.1.1 Bådbasen opkræver ikke et gebyr for kortbetaling.

3.3.1.2 Bådbasen trækker beløbet på kundens konto, men først når produktet afsendes eller levering af ydelsen/servicen påbegyndes.
3.3.1.3 Bådbasen tager imod følgende kort: Dankort, Visa Dankort, Mastercard, Maestro, Visa, Visa Electron, JCB og American Express.
Betalingskort

 

4. Personoplysninger

4.1 Når du annoncerer på bådbasen.com bliver dine kontaktoplysninger stillet til rådighed for offentligheden, således at potentielle købere kan kontakte dig. Du har mulighed for, at opdatere, ændre og slette oplysninger omkring din profil på bådbasen.com.

4.2 De oplysninger, som kunden giver til Bådbasen i forbindelse med kundens køb (navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse osv.) samt oplysninger, som kunden i øvrigt måtte give til Bådbasen, behandles fortroligt og bruges til at ekspedere kundens bestilling, til statistisk brug samt i forbindelse med anden kontakt med kunden, udover de oplysner som ligges på hjemmesiden til brug for salg/køb. Bådbasen indhenter ikke oplysninger om kunden fra andre steder.

4.3 Personoplysninger transmitteres fra kunden til Bådbasen i ikke-krypteret form. Personoplysninger gemmes af Bådbasen i en database på en sikker server, hvortil der ikke er adgang fra internettet. Lovgivningskrav til erhvervsdrivendes regnskaber indebærer, at Bådbasen skal opbevare visse af kundens personoplysninger i fem år.

4.4 Bådbasen opbevarer alene kundens personoplysninger i det omfang det er lovligt.

4.5 Ifølge persondataloven har kunden mulighed for indsigt i og berigtigelse af de personoplysninger, der vedrører kunden. Kunden kan ligeledes gøre indsigelse mod yderligere behandling af sine personoplysninger.

4.6 Kreditoplysninger formidles via Bådbasen til Nets/Teller på en sikker og krypteret SSL forbindelse. Bådbasen har dermed ikke adgang til kundens betalingskortoplysninger.

4.7 For at lette proceduren for kundens fremtidige køb hos Bådbasen anvendes en såkaldt cookie. Det er en fil, som lagres på kundens pc. Den indebærer, at kunden ikke behøver at indtaste sin adresse, næste gang kunden køber produkter hos Bådbasen. Kunden kan naturligvis altid selv slette cookien på dennes computer.

4.8 Når kunden oplyser sin e-mailadresse i forbindelse med et køb på Bådbasen.com, kan Bådbasen anvende e-mailadressen til at kontakte kunden vedrørende den aktuelle aftale. Endvidere kan Bådbasen benytte e-mailadressen til at markedsføre produkter over for kunden i det omfang, kunden har samtykket til at modtage sådant markedsføringsmateriale. Kunden kan altid fravælge at modtage markedsføringsmateriale herom enten via kundens brugerprofil eller ved at benytte linket herom i det elektroniske markedsføringsmateriale, som kunden har fået tilsendt.

4.9 Bådbasen videregiver ikke kundens oplysninger til andre, herunder med henblik på markedsføring.


5. Parternes rettigheder og forpligtigelser

5.1 Bådbasen skal bestræbe sig på, at levere de eksponeringer der er aftalt i ordrebekræftelsen.

5.2 Bådbasen er berettiget til, at nægte at gengive eller linke materiale som måtte skønnes at være vildledende, ærekrænkende, ulovligt eller på andre måder upassende.

5.3 Bådbasen er berettiget til at fjerne lagret indhold samt træffe juridiske foranstaltninger for at afskære brugere af bådbasen.com, såfremt brugeren skaber problemer eller foretager sig handlinger som er uforenelige med bådbasens politik og ånd.

5.4 Bådbasen påtager sig ikke ansvar for overvågning af bådbasen.com for så vidt angår ydelser eller uautoriseret samt ulovligt brug af indhold samt brugerens benyttelse af bådbasen.coms hjemmeside eller ydelser.

5.5 Bådbasen har tilladelse til at slette kundens konto såfremt den har været inaktiv i mere end 24 måneder. Dette vil blive meddelt per e-mail ca. en måned før sletning.

5.6 Kunden skal sikre og indestå for, at alt materiale der uploades, ikke linker til produkter eller andet der krænker tredjemands rettigheder.

5.7 Kunden må ikke distribuere kædebreve, spam, spil, virus eller andet der kan skade Bådbasen eller dennes brugere. Ydermere skal kunden sørge for, at sidens struktur ikke belastes urimeligt eller foretager sig handlinger der kan skade driften af bådbasen.com.

5.8 Kunden må ikke benytte automatiske måder såsom søgerobotter, scrapers for at få adgang til bådbasen.com til brug for indsamling af oplysninger af nogen art uden Bådbasens tilladelse.

5.9 Kunden må ikke etablere link til bådbasen.com, forstået sådan, at bådbasen.com vises på andre hjemmesider eller at oprette deeplink til noget sted på bådbasen.coms sider uden skriftlig tilladelse fra bådbasen.com.

5.10 Kunden er forpligtiget til, at levere teknisk materiale til Bådbasen, som med rimelighed kan forlanges til brug for annoncering.

5.11 Kunden accepterer, ikke at kopiere, ændre eller distribuere Bådbasens hjemmeside, ophavsrettigheder eller varemærker. Ved brug af hjemmesiden accepterer kunden, at Bådbasen får en ikke-eksklusiv, global og vedvarende uigenkaldelig, royalty-fri overdragelig underlicensrettighed samt til at udøve ophavsret, reklame og databaserettigheder til pågældende indhold. Disse rettigheder har Bådbasen brug for til at oplagre og vise kundens indhold.


6. Ejendomsret, ophavsret m.v.

6.1 Ophavsretten til de af Bådbasen leverede annoncer m.m. tilhører Bådbasen og må ikke uden Bådbasens godkendelse overlades til tredjemand.


7. Mangler

7.1 Kunden skal straks reklamere over en mangelfuld ydelse. Undlader kunden at reklamere eller reklamerer kunden ikke straks, mister kunden adgangen til at gøre manglen gældende.

7.2 Bådbasen er berettiget til at afhjælpe en mangel.

7.3 Bådbasen hæfter ikke for fejl eller mangler, der kan henføres til, at kunden selv uploader og tilvejebringer tekster, billeder mv., som er fejlbelagte.


8. Ansvar

8.1 Bådbasen er ikke involveret i transaktioner foretaget mellem køber og sælger, ligesom Bådbasen ikke selv sælger og leverer varer eller ydelser der er til salg på Bådbasens hjemmeside.

8.2 Bådbasen påtager sig ikke ansvaret for ydelser eller varer som kunden køber på Bådbasens platform. Samtidig hermed accepter kunden, at Bådbasen ikke påtager sig noget ansvar for handlinger andre brugere eller annoncører lægger på platformen. Da indholdet hovedsagligt kommer fra andre annoncører kan Bådbasen ikke sikre indholdet eller lovligheden samt kommunikationen brugerne imellem.

8.3 Bådbasen kan ikke garantere for lovligheden af de produkter der tilbydes på siden. Bådbase kan ikke garantere kontinuerlig eller sikker adgang til bådbasens ydelser.

8.4 I tilfælde af Bådbasens forsinkelse med levering af ydelser og i tilfælde af mangler ved det leverede har Bådbasen intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes:

8.4.1 Fejl i eller beskadigelse af teknisk udstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen.

8.4.2 Arbejdskonflikter af enhver art.

8.4.3 Enhver omstændighed som Bådbasen ingen indflydelse har på og ikke kan forudse, herunder brand, vandskader, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeure-situation.

8.5 Bådbasen hæfter ikke for kundens driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af kundens retsforhold over for tredjemand i tilfælde af forsinkelse eller mangler ved det leverede, herunder tekniske fejl.

8.6 Bådbasen hæfter aldrig for driftstab, avancetab og andet indirekte tab.

8.7 Bådbasen har intet ansvar, såfremt kunden i strid med de til enhver tid gældende immaterialretlige regler eller anden lovgivning reproducerer, mangfoldiggør eller udgiverskrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, derunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager Bådbasen sig ansvar over for tredjemand i anledning af kundens uberettigede udnyttelse af tredjemands rettigheder, holder kunden Bådbasen skadesløs for et sådant ansvar.


9. Lovvalg og værneting

9.1 Med undtagelse af de danske regler om international privatret finder dansk lovgivning, herunder købeloven, anvendelse på aftalen mellem kunden og Bådbasen i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

9.2 En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.

 

10. Seagate International ApS
10.1 CVR: 33877366
10.2 Adresse: Østerbrogade 93, 2100 København Ø, Danmark.
10.3 Kontaktoplysninger: Telefon - +45 71 99 32 32 E-mail: info@bådbasen.com
10.4 Kontaktperson: Direktør, Jacob Rathsach